Riadenie rizík

Úlohy a zodpovednosti v oblasti riadenia rizík v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s. (NCDCP) sú publikované na webovom sídle NCDCP v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (ďalej len „Nariadenie č. 909/2014“).

Informácia o stanovených kompetenciách a zodpovednosti v oblasti riadenia rizík v NCDCP
Informácia o stanovených kompetenciách a zodpovednosti v oblasti manažmentu rizík v spoločnosti NCDCP bola aktualizovaná k 13.10.2017.

Link na dokument: Informácia o stanovených kompetenciách a zodpovednosti v oblasti riadenia rizík v NCDCP (435 kB)

Postup účastníka NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania
Link na dokument: Postup účastníka NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania (683 kB)

N1 – Núdzová inštrukcia vyrovnania (sese.023)
Formulár N1 – Núdzová inštrukcia vyrovnania (sese.23) je neoddeliteľnou súčasťou dokumentu „Postup účastníka NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania“ (nájdete ho v tejto webovej sekcii), v ktorom sa popisuje jeho používanie v prípade vzniku prevádzkového zlyhania účastníka alebo inej trhovej infraštruktúry.

Link na dokument: N1 – Núdzová inštrukcia vyrovnania (sese.023) (569 kB)

N2 – Podávanie príkazov a žiadostí v systéme vyrovnania NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania
Vyplnenie formuláru N2 – Podávanie príkazov a žiadostí v systéme vyrovnania NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania je podmienkou pre predkladanie inštrukcií zo strany účastníka NCDCP, na strane ktorého došlo k prevádzkovému zlyhaniu (tzv. núdzová inštrukcia – pozri formulár N1 v tejto sekcii). Formulár N2 sa používa na poverenie osôb, ktoré sú v prípade zlyhania účastníka oprávnené predkladať za neho inštrukcie alebo iné požiadavky v systéme vyrovnania NCDCP.

Link na dokument: N2 – Podávanie príkazov a žiadostí v systéme vyrovnania NCDCP v prípade prevádzkového zlyhania (611 kB)

Postup NCDCP v prípade zlyhania účastníka z dôvodu insolvencie
Link na dokument: Postup NCDCP v prípade zlyhania účastníka z dôvodu insolvencie (681 kB)

Sídlo spoločnosti
Trnavská cesta 100
Bratislava – mestská časť Ružinov
PSČ 821 01

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308

Zobraziť sídlo spoločnosti na mape
Kontakt
Recepcia
Tel.: 02/482 15 500, 02/482 15 501
Fax: 02/482 15 551
E-mail: info@ncdcp.sk

Oddelenie emisií a informačných povinností
Tel.: 02/482 15 555, 02/482 15 522, 02/482 15 543
E-mail: zoznamakcionarov@ncdcp.sk

Stránkové hodiny
Voľné pracovné pozície
Aktuálne nedisponujeme voľnými pracovnými miestami. V prípade záujmu o možnosť zamestnania v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov, a. s., nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu: hr@ncdcp.sk
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.
Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
Slovenská banková asociácia
SWIFT
Asociácia národných číslovacích agentúr
Európska centrálna banka
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
ESMA (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy)