Členský princíp

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) funguje na členskom princípe, tzn. svoje základné služby a produkty poskytuje subjektom kapitálového trhu prostredníctvom svojich účastníkov, čo o. i. umožňuje zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti poskytovania služieb trhovej infraštruktúry.

Účastníkom NCDCP môže byť:

  • banka alebo zahraničná banka,
  • obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
  • centrálna protistrana,
  • zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania alebo prevádzkovateľ platobného systému,
  • orgán verejnej moci,
  • obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo platobnom systéme,
  • centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu,

a to po splnení podmienok Prevádzkového poriadku NCDCP.

Účastníci NCDCP (podľa stavu k 31.12.2019): 

 Logo Obchodné meno účastníka  IČO SWIFT kód BIC 

 
Across_logo

 

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

 

 

35 763 388

 

 AWMOSKB1XXX

 

 

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

 

30 792 053

 

APRDSKB1XXX

 JELLYFISH_logo

 

JELLYFISH o.c.p., a.s.

 

35 799 072

 

RMMOSKB1XXX

OTP Banka_logo

 

OTP Banka Slovensko, a.s.

 

31 318 916

 

OTPVSKBXXXX

 

RBI_logo

 

Raiffeisen Bank International AG

 

ATU 57531200

 

RZBAATWWXXX

 

Zenit Kapital

 

ZENIT kapital o.c.p., a. s.

 

47 255 889

 

KEIOSKB1XXX

Iné trhové infraštruktúry s prístupom do systému vyrovnania NCDCP (podľa stavu k 31.12.2019): 

 Logo Obchodné meno  IČO SWIFT kód BIC 

 

 

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.

 

00 604 054

 

XBRASKB1