Členský princíp

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) funguje na členskom princípe, tzn. svoje základné služby a produkty poskytuje subjektom kapitálového trhu prostredníctvom svojich členov (účastníkov), čo o. i. umožňuje zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti poskytovania služieb.

Členom (účastníkom) NCDCP môže byť komerčná banka, pobočka zahraničnej banky, obchodník s cennými papiermi, Národná banka Slovenska, ako aj iný tuzemský alebo zahraničný centrálny depozitár cenných papierov, po splnení podmienok Prevádzkového poriadku NCDCP.

Členovia NCDCP (podľa stavu k 3.4.2017): 

Logo

Obchodné meno člena

IČO

SWIFT kód BIC

 Across_logo

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

35 763 388

AWMOSKB1XXX

 OTP Banka_logo

OTP Banka Slovensko, a.s.

31 318 916

OTPVSKBXXXX

 

JELLYFISH_logo

JELLYFISH o.c.p., a.s.

35 799 072

RMMOSKB1XXX

 

RBI_logo

Raiffeisen Bank International AG

 ATU 57531200

RZBAATWWXXX