Členský princíp

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) funguje na členskom princípe, tzn. svoje základné služby a produkty poskytuje subjektom kapitálového trhu prostredníctvom svojich účastníkov, čo o. i. umožňuje zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti poskytovania služieb trhovej infraštruktúry.

Účastníkom NCDCP môže byť:

  • banka alebo zahraničná banka,
  • obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi,
  • centrálna protistrana,
  • zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania alebo prevádzkovateľ platobného systému,
  • orgán verejnej moci,
  • obchodná spoločnosť, ktorej štát poskytol záruku v súvislosti s jej účasťou v systéme vyrovnania alebo platobnom systéme,
  • centrálny depozitár, ktorý sa stal účastníkom systému vyrovnania prevádzkovaného centrálnym depozitárom na základe osobitného predpisu,

a to po splnení podmienok Prevádzkového poriadku NCDCP.

Účastníci NCDCP (podľa stavu k 31.12.2017): 

Logo

Obchodné meno člena

IČO

SWIFT kód BIC

 Across_logo

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

35 763 388

AWMOSKB1XXX

 OTP Banka_logo

OTP Banka Slovensko, a.s.

31 318 916

OTPVSKBXXXX

 

JELLYFISH_logo

JELLYFISH o.c.p., a.s.

35 799 072

RMMOSKB1XXX

 

RBI_logo

Raiffeisen Bank International AG

 ATU 57531200

RZBAATWWXXX