Osobitné práva akcionárov JSA

Osobitné práva akcionárov dohodnuté v akcionárskej zmluve

V akcionárskej  zmluve si môžu akcionári jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj „JSA“ alebo spoločnosť“) dohodnúť právo:

  1. pridať sa k prevodu akcií,
  2. požadovať prevod akcií,
  3. požadovať nadobudnutie akcií. 

Pre  dojednania akcionárov podľa písm. a. a b. je zákonom stanovená možnosť registrácie týchto práv v osobitnom registri vedenom Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. (NCDCP). Práva, ktoré budú takto registrované, sa nepremlčujú.

Zavedenie práva do registra je podmienené notárskou zápisnicou o príslušnej dohode akcionárov a vecnom obsahu príslušného práva.

Informácie z registrov budú dostupné verejnosti prostredníctvom webového sídla NCDCP.

Právo pridať sa k prevodu akcií (tag along)

Právo pridať sa k prevodu akcií oprávňuje akcionára („oprávnený“) previesť svoje akcie zároveň s akciami iného akcionára („povinný“). Právu pridať sa k prevodu akcií zodpovedá povinnosť povinného, ktorý sa zaviazal, že pri prevode svojich akcií na základe zmluvy umožní zároveň previesť akcie oprávneného na tretiu osobu za rovnakých podmienok. Povinný akcionár je pred prevodom svojich akcií na základe zmluvy povinný informovať tretiu osobu o existencii a podmienkach práva pridať sa k prevodu akcií. Toto právo môže byť dojednané ako registrované v osobitnom registri vedenom Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s., alebo ako neregistrované.

Právo požadovať prevod akcií (drag along)

Právo požadovať prevod akcií oprávňuje akcionára („oprávnený“) požadovať od iného akcionára („povinný“), aby zároveň s prevodom akcií oprávneného previedol na tretiu osobu svoje akcie. Právu požadovať prevod akcií zodpovedá povinnosť povinného, ktorý sa zaviazal, že zároveň s prevodom akcií oprávneného na základe zmluvy prevedie svoje akcie na tretiu osobu za rovnakých podmienok. Toto právo môže byť dojednané ako registrované v osobitnom registri vedenom Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s., alebo ako neregistrované.

Právo požadovať nadobudnutie akcií (shootout)

Právo požadovať nadobudnutie akcií oprávňuje akcionára („oprávnený“) určiť cenu jednej akcie a žiadať od iného akcionára („povinný“), aby na neho previedol akcie za takto určenú cenu. Za oprávneného sa považuje akcionár, ktorý ako prvý doručí svoj návrh s určením ceny za jednu akciu inému akcionárovi. Ak akcionár návrh v dohodnutej lehote neprijme, platí, že oprávnený akcionár má právo požadovať odkúpenie svojich akcií za rovnakých podmienok ako boli uvedené v jeho návrhu. Toto právo môže byť dojednané len ako neregistrované.