Založenie JSA  

Jednoduchú spoločnosť na akcie (ďalej v texte aj „spoločnosť“ alebo „JSA“) je možné v zmysle novely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založiť od 1. januára 2017.

JSA môže založiť jedna alebo viacero osôb, a to fyzických ako aj právnických. Hodnota minimálnej výšky základného imania JSA je 1 euro. Menovitú hodnotu akcie je možné vyjadriť v eurocentoch alebo kombináciou eur a eurocentov. JSA nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií. Pred vznikom spoločnosti musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené všetky vklady. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny sú stanovy spoločnosti.

Spoločnosť môže vydávať kmeňové akcie a akcie s osobitnými právami. Osobitné práva môžu spočívať najmä v určení:

  1. rozsahu nároku na podiel zo zisku alebo na likvidačnom zostatku inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov; rozsah nároku môže byť určený najmä ako pevný, prednostný, podriadený;
  2. počtu hlasov akcionára inak ako pomerom menovitej hodnoty akcií k výške základného imania;
  3. rozsahu práva na poskytovanie informácií o spoločnosti.

Ak spoločnosť vydá akcie s osobitnými právami, musia obsahovať označenie ich druhu, ich počtu a odkaz na ustanovenie stanov, v ktorom sú upravené osobitné práva. Akcie, s ktorými sú spojené rovnaké osobitné práva, tvoria jeden druh akcií. S akciami s rovnakou menovitou hodnotou môžu byť spojené rôzne osobitné práva.

Spoločnosť môže vydávať akcie, s ktorými nie sú spojené hlasovacie práva, len ak je aspoň s jednou akciou spoločnosti spojené hlasovacie právo.

Orgány JSA

Jednoduchá spoločnosť na akcie je riadená rovnakými orgánmi ako klasická akciová spoločnosť, teda valné zhromaždenie, predstavenstvo, prípadne dozorná rada. Stanovy spoločnosti môžu určiť, že sa zriaďuje dozorná rada spoločnosti, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.