Akcie JSA môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe

Akcie jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj „JSA“ alebo spoločnosť“) môžu byť vydané len v zaknihovanej podobe, teda vo forme zápisu v centrálnom depozitári cenných papierov. Vydanie akcií JSA v inej forme ako na meno sa nepripúšťa. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., vedie ako jediná ainštitúcia v SR register akcionárov JSA od 1. januára 2017.

S akciami JSA sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na riadení, zisku a na likvidačnom zostatku JSA po zrušení spoločnosti likvidáciou. Údaje zapísané v registri akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie budú s výnimkou rodného čísla a dátumu narodenia akcionára verejne dostupné na webovom sídle Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., v sekcii Informácia z registrov JSA.

Vylúčenie a obmedzenie prevoditeľnosti akcií a povinnosť spoločnosti akcie odkúpiť

Stanovy JSA môžu obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť akcií. Ustanovenia stanov, týkajúce sa obmedzenia alebo vylúčenia prevoditeľnosti akcií a podmienok odkúpenia týchto akcií spoločnosťou, sa môžu zmeniť iba so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov akcionárov, ktorí sú majiteľmi týchto akcií.

Právny úkon, ktorým by sa akcie previedli v rozpore s obmedzením alebo vylúčením, je neplatný.

Ak je prevoditeľnosť akcií alebo niektorého druhu akcií vylúčená, uplynutím štyroch rokov od splatenia ich emisného kurzu vzniká akcionárovi právo požadovať odkúpenie týchto akcií spoločnosťou. Stanovy JSA môžu určiť kratšiu dobu. Právo požadovať od spoločnosti odkúpenie akcií, ktorých prevoditeľnosť je vylúčená, sa nepremlčuje.