Informácia z registrov JSA

Predpokladom úspešnej registrácie emisie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj „JSA“ alebo spoločnosť“) do evidencie Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP), je splnenie týchto podmienok:

  • emisia akcií JSA (akcie kmeňové, akcie s osobitnými právami) musí mať pridelený medzinárodný kód ISIN (International Securities Identification Number), ktorý prideľuje Národná číslovacia agentúra (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.). Poplatok za pridelenie kódu ISIN bude emitentovi účtovaný v zmysle cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.;
  • akcionári JSA musia mať zriadený účet majiteľa u jedného z účastníkov NCDCP alebo v NCDCP, ak ide o právnické osoby spĺňajúce predpoklady pre zriadenie účtu majiteľa v NCDCP;
  • emitent akcií JSA uzatvoril s NCDCP Zmluvu o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov spolu s dodatkom obsahujúcim údaje o vydávanej emisii akcií JSA,
  • emitent podal príkaz na vydanie akcií JSA, v zmysle ktorého Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., vykoná zápisy v prospech účtov akcionárov.