Predmet činnosti

V nadväznosti na udelenie povolenia na činnosť centrálneho depozitára Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, a. s. (NCDCP), podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a nariadenia (EÚ) č. 236/2014 (ďalej len „Nariadenie 909/2014“) v spojení so zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), účinného od 31. júla 2018, Národná banka Slovenska určila hlavné služby uvedené v oddiele A Prílohy - Zoznam služieb Nariadenia 909/2014 a vedľajšie služby nebankového typu povolené podľa oddielu B Prílohy - Zoznam služieb Nariadenia 909/2014, ktoré má NCDCP povolené poskytovať.

Uvedené služby boli ku dňu 26.7.2019 zapísané do Obchodného registra Obchodného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 6044/B, ako predmet činnosti NCDCP:

  • Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“)

  • Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“)

  • Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“)

  • Služby súvisiace so službami vyrovnania: párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov

  • Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov: služby súvisiace s registrami akcionárov, podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb, smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ, vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno, prenajímanie bezpečnostných schránok

  • Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby

  • Iné služby: poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi, poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym či medzivládnym subjektom.