Predmet činnosti

Podstatou činnosti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., v súlade s pridelenou licenciou NBS a podľa zákona o cenných papieroch je vedenie centrálnej evidencie cenných papierov a zabezpečenie vysporiadania obchodov s investičnými nástrojmi.

Predmetom činnosti NCDCP ako centrálneho depozitára je:

a) evidovanie zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registroch emitentov,
b) evidovanie majiteľov zaknihovaných cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o cenných papieroch na klientskych účtoch členov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch,
c) evidovanie zmien na účtoch majiteľov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch a na klientskych účtoch členov,
d) evidovanie údajov, ktoré sa týkajú zaknihovaných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v rozsahu ustanovenom zákonom o cenných papieroch,
e) poskytovanie služieb členom centrálneho depozitára, emitentom cenných papierov, burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov spojených s činnosťami podľa písmen a) až d) a l) až u),
f) zabezpečovanie a organizovanie systému pre technické spracovanie údajov vedenia evidencie podľa písmen a) až d) a podľa § 104 ods. 2 písm. a) až c) zákona o cenných papieroch,
g) zabezpečovanie zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému; zabezpečením zúčtovania a vyrovnania takýchto obchodov sa rozumie organizovanie a prevádzkovanie systému zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi (ďalej len „systém vyrovnania“) pre aspoň troch účastníkov systému vyrovnania, iných ako centrálny depozitár, ktorý prevádzkuje tento systém vyrovnania,
h) vedenie zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno,
i) zriaďovanie a vedenie držiteľských účtov,
j) evidovanie zmien na držiteľských účtoch,
k) evidovanie ďalších údajov, ak tak ustanovuje zákon o cenných papieroch alebo osobitný zákon,
l) zabezpečovanie splácania menovitej hodnoty cenných papierov a vyplácania výnosov z cenných papierov po uplynutí doby ich splatnosti, ako aj ďalších s tým súvisiacich činností na žiadosť emitenta,
m) vykonávanie úschovy a správy finančných nástrojov na účet klienta vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
n) prenajímanie bezpečnostných schránok,
o) zriaďovanie účtu u zahraničnej právnickej osoby s obdobným predmetom činnosti ako centrálny depozitár, u zahraničnej banky alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a poskytovanie s tým súvisiacich služieb; tento účet sa spravuje právnym poriadkom, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, zahraničná banka alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, ktorý tento účet centrálnemu depozitáru zriadil, a vedenie údajov o majiteľovi cenného papiera sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky,
p) evidovanie zaknihovaných zahraničných cenných papierov vydaných alebo vydávaných Európskou centrálnou bankou alebo Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, ako aj zabezpečovanie s tým súvisiacich činností a služieb centrálneho depozitára; vedenie tejto evidencie sa spravuje zákonom o cenných papieroch, osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom centrálneho depozitára a zmluvou uzavretou medzi centrálnym depozitárom a Európskou centrálnou bankou alebo medzi centrálnym depozitárom a Národnou bankou Slovenska,
q) zriaďovanie a vedenie technického účtu na účely zabezpečenia záväzkov a pohľadávok vyplývajúcich zo zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi,
r) zriaďovanie a vedenie účtu majiteľa pre centrálneho depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb,
s) zriaďovanie a vedenie držiteľského účtu pre centrálneho depozitára a zabezpečovanie s tým súvisiacich služieb,
t) evidovanie iných finančných nástrojov ako cenných papierov na účtoch majiteľov a údajov o týchto finančných nástrojoch na klientskych účtoch členov,
u) zabezpečovanie iných činností súvisiacich s činnosťou centrálneho depozitára podľa zákona o cenných papieroch.

Sídlo spoločnosti
Trnavská cesta 100
Bratislava – mestská časť Ružinov
PSČ 821 01

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308
Kontakt
Tel: +421 2 482 15 500, +421 2 482 15 501
Fax: +421 2 482 15 551
Skype: ncdcpas

E-mail: info@ncdcp.sk
Voľné pracovné pozície
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu „Junior manažér systémovej podpory“