Prehľad služieb pre účastníka

Služby spojené s vedením účtov cenných papierov nasledovných typov:

 • držiteľský účet,
 • účet majiteľa,
 • klientsky účet,
 • poskytovanie výpisov z účtov.

Zúčtovanie a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi:

 • vyrovnanie bezodplatných transakcií,
 • DvP (Delivery versus Payment - dodanie proti platbe) zúčtovanie a vyrovnanie OTC transakcií na finančných účtoch v Národnej banke Slovenska,
 • FoP (Free of Payment - dodanie bez platby) vyrovnanie OTC transakcií.

Zúčtovanie a vyrovnanie burzových transakcií s cennými papiermi

Poskytovanie informačných služieb pre klientov NCDCP a iné oprávnené subjekty

Služby na zabezpečenie pohľadávok:

 • registrácia a vedenie evidencie záložných práv a zabezpečovacích prevodov cenných papierov,
 • vedenie registra záložných práv na cenné papiere,
 • zriaďovanie komplexných reštrikčných príkazov,
 • registrácia kolaterálu a vyhradenie účtu v prospech NBS.