Zaknihované cenné papiere

Prečo si vybrať NCDCP?

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) je špecializovaný subjekt poskytujúci služby v oblasti infraštruktúry kapitálového trhu moderným a flexibilným spôsobom, so silným proklientskym prístupom. Široká škála poskytovaných služieb je založená na individuálnom prístupe k požiadavkám emitentov a ostatných klientov.

Aké sú podmienky pre zaregistrovanie zaknihovaných cenných papierov?

 • jedinečné medzinárodné identifikačné číslo cenného papiera (ISIN) pridelené Národnou číslovacou agentúrou v súlade s normou ISO 6166,
 • uzavretie zmluvy o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov (dlhové alebo majetkové cenné papiere) s NCDCP.

Ktoré sú hlavné služby NCDCP pre emitentov zaknihovaných cenných papierov?

 • registrácia a vedenie evidencie emisie zaknihovaných tuzemských a zahraničných cenných papierov a imobilizovaných cenných papierov v registri emitenta,
 • registrácia zmien v evidencii emisie zaknihovaných cenných papierov,
 • ostatné služby súvisiace s vedením evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov,
 • registrácia zmien v zozname majiteľov zaknihovaných cenných papierov,
 • poskytnutie zoznamu majiteľov zaknihovaných cenných papierov na základe žiadosti oprávneného subjektu.

Postup pre emitenta pri registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov

 1. Pridelenie kódu ISIN je podmienkou zaregistrovania emisie zaknihovaných cenných papierov.

  Je na rozhodnutí emitenta, či si individuálne zabezpečí pridelenie kódu ISIN v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj "CDCP SR"), ktorý v Slovenskej republike vykonáva funkciu Národnej číslovacej agentúry, alebo využije služby NCDCP, a poverí ho zastupovaním vo veci pridelenia kódu ISIN. V prípade zastupovania emitenta prostredníctvom NCDCP je potrebné udeliť mu plnomocenstvo, ktoré musí byť úradne overené. Spolu s plnomocenstvom emitent predkladá aj Žiadosť o pridelenie kódu ISIN, na základe ktorej Národná číslovacia agentúra pridelí emisii príslušný kód ISIN.

 2. Podpísanie zmluvy o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov medzi NCDCP a emitentom. K jej príprave je potrebné doručiť/predložiť nasledovné dokumenty:
  • originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra za emitenta,
  • plná moc alebo poverenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa spolu s rozsahom oprávnenia konať v prípade, že emitenta bude zastupovať splnomocnenec,
  • doklady, ktoré podľa druhu cenného papiera osvedčujú oprávnenosť k registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov;
  • platné stanovy spoločnosti v prípade, ak Emitent požaduje zaevidovať obmedzenú prevoditeľnosť akcií,
  • v prípade, že výpis z obchodného registra neobsahuje rozsah splatenia základného imania, emitent predkladá aj vyhlásenie audítora o splatení základného imania akciovej spoločnosti, licenciu audítora (postačuje kópia), resp. rozhodnutie o pridelení licencie Slovenskej komory audítorov, a ak je audítor právnickou osobou, aj výpis z obchodného registra,
  • iné relevantné dokumenty v závislosti od konkrétneho typu emisie.
 3. NCDCP zaregistruje zoznam akcionárov zaknihovaných cenných papierov v zmysle uzatvorenej zmluvy s emitentom (po uhradení preddavkovej faktúry vystavenej NCDCP).

  Potvrdením o vykonaní registrácie bude výpis z registra emitenta o vykonaní služieb, ktorý bude zaslaný emitentovi vo forme informácie o vykonaných službách.

 4. NCDCP následne zverejní, resp. doplní na svojom webovom sídle v sekcii Emisie v NCDCP informáciu o zaregistrovaní zoznamu akcionárov zaknihovaných cenných papierov.

  V súlade so zákonom o cenných papieroch sú informácie o registrácii emitentov zaknihovaných cenných papierov zverejňované v tejto štruktúre: obchodné meno, IČO a sídlo emitenta, druh cenného papiera, kódy ISIN a CFI (Classification of Financial Instrument), počet kusov, forma, podoba a menovitá hodnota cenných papierov.

Poplatky za služby 

V zmysle platného Cenníka NCDCP.