Listinné cenné papiere

Dôležité upozornenie pre emitentov!

Emitent listinných akcií na meno je povinný uzavrieť s Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a. s. (NCDCP) zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno v zmysle § 107 ods. 10 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch).

Prečo si vybrať NCDCP?

NCDCP je špecializovaný subjekt poskytujúci služby v oblasti infraštruktúry kapitálového trhu moderným a flexibilným spôsobom, so silným proklientskym prístupom. Široká škála poskytovaných služieb je založená na individuálnom prístupe k požiadavkám emitentov a ostatných klientov.

Čo je potrebné pre zaregistrovanie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno?

 • uzavrieť s NCDCP zmluvu o vedení zoznamu akcionárov, vrátane predloženia samotného zoznamu majiteľov,
 • prideliť tzv. jedinečné číslo emisie (ČEM) zo strany NCDCP,
 • predložiť aktuálny výpis z obchodného registra zo strany emitenta.

Ktoré sú hlavné služby NCDCP pre emitentov listinných akcií na meno?

 • registrácia a vedenie zoznamu akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno,
 • registrácia zmien vo vedených zoznamov akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno,
 • ostatné služby súvisiace s vedením a registráciou zmien, poskytnutie zoznamu akcionárov na základe žiadosti emitenta,
 • bezplatné vyhotovenie a zaslanie zoznamu akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno po uplynutí kalendárneho roka,
 • bezplatná registrácia zoznamu akcionárov v prípade jeho presunu z evidencie iného centrálneho depozitára do evidencie NCDCP.

Postup pre emitenta pri registrácii vedenia zoznamu akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno:

  1. Uzatvorenie zmluvy o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno medzi NCDCP a emitentom. 

   V zmluve sú uvedené základné údaje o emitentovi: obchodné meno, sídlo a IČO. Okrem údajov o emitentovi sú súčasťou zmluvy aj základné údaje o listinnej akcii - druh a forma cenného papiera, počet kusov akcií v emisii, ich menovitá hodnota, príp. dátum vydania. Pred podpisom zmluvy emitent predkladá aj ďalšie doklady, ktoré preukážu jeho oprávnenosť k registrácii zoznamu akcionárov (výpis z obchodného registra, ktorý obsahuje informáciu o rozsahu splatenia základného imania, príp. plnomocenstvo).

  2. Pridelenie tzv. jedinečného čísla emisie (ČEM) každej registrovanej emisii listinných akcií.

   Kód ČEM pridelí NCDCP a je povinnou súčasťou zmluvy o vedení zoznamu akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno.

  3. NCDCP zaregistruje zoznam akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno v zmysle zmluvy uzatvorenej s emitentom, ktorej prílohou je samotný zoznam majiteľov akcií (po uhradení preddavkovej faktúry vystavenej NCDCP). 

   V prípade vyššieho počtu akcionárov je emitent oprávnený doručiť registrovaný zoznam aj prostredníctvom technického nosiča údajov (média), ktorý obsahuje súbor vo vopred dohodnutej štruktúre. Aplikácia na vytvorenie zoznamu majiteľov listinných akcií na meno je pre emitentov k dispozícii bezplatne na webovom sídle NCDCP v sekcii Nová emisia.

  4. NCDCP následne zverejní, resp. doplní na svojom webovom sídle v sekcii Emisie v NCDCP informácie o novej registrácii zoznamu akcionárov - majiteľov listinných akcií na meno. 

   V súlade so zákonom o cenných papieroch sú informácie o registrácii zoznamov akcionárov zverejňované v tejto štruktúre: *počet emisií, *obchodné meno emitenta, *IČO a sídlo emitenta.

Poplatky za služby:

V zmysle platného Cenníka NCDCP.