Zverejnili sme Výročnú správu za rok 2017

(Vytvorené: 15.06.2018 23:55, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., formálne uzatvoril rok 2017 riadnym valným zhromaždením 12. júna 2018, ktoré schválilo výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2017.

Výročnú správu NCDCP za rok 2017 spolu so správou nezávislého audítora, dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2017 a poznámkami individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 nájdete v sekcii Výročné správy