Zverejnili sme Výročnú správu 2015

(Vytvorené: 22.07.2016 10:20)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., formálne uzatvoril rok 2015 riadnym valným zhromaždením 22.6.2016, ktoré schválilo výročnú správu a účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2015.

Výročnú správu NCDCP za rok 2015 spolu so správou nezávislého audítora, dodatkom správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2015 a poznámkami individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 nájdete v sekcii Výročné správy