Vo výročnej správe AGC aj o nás

(Vytvorené: 10.04.2020 17:35, Zdroj: NCDCP)

NCDCP sa minulý rok už po štvrtý raz zapojil do medzinárodného projektu výročného zberu údajov o depozitároch cenných papierov, ktorý organizuje svetová Asociácia globálnych správcov aktív (AGC). Aj z tohto dôvodu sa o účasti NCDCP zmieňuje jej Správa pre klientov a zúčastnené depozitáre za rok 2019.

Podľa výročnej správy AGC oficiálne zverejnenej v marci t.r. sa v roku 2019 do projektu zapojilo celkom 129 inštitúcií infraštruktúrnej podpory kapitálového trhu z viac než 100 krajín sveta. Stálymi členmi asociácie je 12 nadnárodných bánk, pričom so siedmymi z nich NCDCP udržiava partnerské kontakty vrátane každoročných osobných stretnutí.

V súlade s uplatňovaným princípom transparentnosti výstup v podobe odpovedí na otázky komplexného dotazníka z roku 2019 NCDCP zverejnil na svojom webom sídle v sekcii Hodnotiace správy.