Úprava pravidiel v systéme vyrovnania transakcií

(Vytvorené: 04.09.2017 15:10, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na požiadavky tzv. regulačných technických predpisov Európskej komisie (RTS) Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. doplnil metodické postupy vo Vykonávacom predpise č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP – Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

Nová verzia Vykonávacieho predpisu č. 2 bola schválená Predstavenstvom NCDCP a nadobudne účinnosť 18. septembra 2017, no v súlade s príslušnými pravidlami ju zverejňujeme v stanovenom časovom predstihu.

Upravený dokument nájdete vo webovej sekcii Pravidlá a predpisy s možnosťou jeho stiahnutia a tlače.