Systém vyrovnania NCDCP uznaný za spôsobilý na používanie v úverových operáciách Eurosystému!

(Vytvorené: 14.09.2017 17:35, Zdroj: NCDCP)

Na základe výsledkov hodnotenia vykonaného Európskou centrálnou bankou (ECB) Rada guvernérov národných centrálnych bánk krajín eurozóny vydala rozhodnutie, ktoré konštatuje, že Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), spĺňa všetky požadované kritériá pre označenie jeho systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi za spôsobilý a oprávnený na používanie v úverových operáciách Eurosystému („eligible securities settlement system“).

Účinnosť rozhodnutia Rady guvernérov bola formálne potvrdená 13. septembra 2017, kedy bol zoznam spôsobilých (akceptovateľných) systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi v eurozóne, vedený na webovom sídle ECB, doplnený o NCDCP. V praxi to znamená, že pri prevodoch zábezpeky (collateral) vydanej centrálnym depozitárom cenných papierov (CSD) alebo medzinárodným centrálnym depozitárom cenných papierov (ICSD), protistrany využívajú systémy vyrovnania transakcií s cennými papiermi (SSS), ktoré sa posudzujú podľa pravidiel hodnotenia používateľov Eurosystému - Eurosystem User Assessment Framework (UAF) na určenie ich spôsobilosti na používanie v jeho úverových operáciách.

Náročný hodnotiaci proces

Rozhodnutiu o akceptovateľnosti systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovaným NCDCP predchádzalo precízne skúmanie a hodnotenie v dvoch líniách. Prvú líniu predstavovalo sledovanie pravidiel nastavených samotným centrálnym depozitárom, ktoré sa obsahovo prekrýva s dohľadom regulátora. Systémy vyrovnania a ich prepojenia musia totiž v prvom rade spĺňať kritériá stanovené oprávnenými autoritami. Skúmanie nastavených pravidiel bolo v prípade NCDCP založené na porovnávaní s Princípmi infraštruktúry finančných trhov (PFMI) vydanými Výborom pre platobný styk a vyrovnanie (CPSS) a technického výboru Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO), ktoré sú súčasťou Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS). Výstupom z tohto hodnotenia je dotazník CPSS-IOSCO finalizovaný v januári 2017.

Druhá línia hodnotenia zahŕňala posúdenie špecifických požiadaviek na NCDCP ako používateľa systému vyrovnania, ktoré nie sú zahrnuté v prvej línii. Tieto požiadavky doplnili previerku systému vyrovnania z pohľadu právnej spoľahlivosti, vyrovnania peňažných záväzkov voči centrálnej banke, klientskeho rizika, právoplatnosti vyrovnania, ale napríklad aj z pohľadu nastavenia prevádzkových hodín centrálneho depozitára podľa užívateľského štandardu. 

Prečo je spôsobilosť systému vyrovnania dôležitá

Eurosystém si je vedomý rizík, ktoré môžu vznikať v dôsledku výskytu porúch v systémoch používaných na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi. Preto má záujem zabezpečiť, aby sa jeho úverové operácie vykonávali podľa postupov, ktoré zabránia centrálnym bankám prevziať neprimerané riziká pri realizácii operácií menovej politiky, a zaistiť rovnakú úroveň bezpečnosti operácií všetkých centrálnych bánk Eurosystému, bez ohľadu na metódu vyrovnania.

Na tento účel Eurosystém zaviedol normy na ochranu pred rizikami, ktoré by mohli vzniknúť v domácich aj cezhraničných systémoch používaných na vyrovnanie operácií menovej politiky a pohotovostného úveru, a zabezpečiť bezpečné a efektívne poskytovanie zábezpeky od zmluvných strán voči centrálnym bankám. Štandardy Eurosystému sa týkajú aj prevodu, zúčtovania a úschovy oprávnených aktív, ako aj právnych aspektov a technického prostredia, v ktorých systémy obchodovania s cennými papiermi fungujú.

Pozitívny výsledok hodnotenia Národnému centrálnemu depozitáru  cenných papierov, a. s., umožní, aby ním prevádzkovaný systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi bol plne akceptovaný pre použitie v úverových operáciách Eurosystému. Jednotné kritériá hodnotenia zabezpečujú, aby sa v prípade všetkých spôsobilých systémov vyrovnania transakcií s cennými papiermi uplatňovali rovnako prísne normy a udržiavali sa rovnaké podmienky na trhu.

Pre NCDCP ide o významný úspech aj z hľadiska akceptácie domácim trhom a posilnenia reputácie na medzinárodnom poli. Splnením požadovaných nárokov na získanie statusu spôsobilosti sa NCDCP zaradil do prestížneho klubu, ktorého členmi sú renomované európske centrálne depozitáre cenných papierov. NCDCP súčasne dosiahol ďalší významný míľnik jedného z najvýznamnejších projektov v jeho krátkej histórii. V neposlednom rade patrí poďakovanie za dosiahnutie tohto úspechu aj Národnej banke Slovenska za jej spoluprácu, cenné rady i trpezlivosť.