Spolupráca s AGC aj tento rok

(Vytvorené: 04.11.2019 14:25, Zdroj: NCDCP)

NCDCP sa aj tento rok zapojil do výročného zberu relevantných informácií pre Asociáciu globálnych správcov aktív, sídliacu vo Washingtone (USA), v rámci medzinárodného projektu Depository Information-Gathering Project (DIGP). Stalo sa tak už po štvrtý raz od vzniku depozitára.

Asociácia globálnych správcov (AGC) aktív rozbehla projekt zberu informácií o centrálnych depozitároch cenných papierov pôsobiacich v krajinách celého sveta prvý raz v septembri 2000. Na základe informácií poskytnutých depozitármi správcom aktív prostredníctvom tohto projektu a ich analýzy investori odvodzujú riziká spojené so držbou cenných papierov.

AGC ako neformálne zoskupenie združuje 12 globálnych správcovských bánk, ktoré sú rozhodujúcimi poskytovateľmi služieb správy aktív a vyrovnania obchodov s cennými papiermi pre inštitucionálnych investorov. Pre NCDCP je tiež dôležité, že s mnohými z týchto svetových bánk má nadviazané priame kontakty.

O význame projektu svedčí aj fakt, že v roku 2018 na ňom participovalo 127 depozitárov, z ktorých 94 zverejnilo dotazníky na svojom webovom sídle alebo súhlasilo poskytnúť údaje na požiadanie. NCDCP sa k princípu transparentnosti prihlásilo aj tento rok, keď kompletný Dotazník AGC pre roky 2019 - 2020 nájdete zverejnený vo webovej sekcii Hodnotiace správy|AGC, spolu s dotazníkmi z predchádzajúcich troch rokov.