Služby už aj osobne

(Vytvorené: 03.05.2020 14:30, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na uvoľnenie opatrení prijatých pre zastavenia šírenia nákazy COVID-19 a v súlade s rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva SR pristúpil Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. s účinnosťou od 4. mája 2020 k úprave prevádzkového režimu pri poskytovaní služieb svojim účastníkom, emitentom a ostatným klientom, v rámci ktorej dochádza k zmierneniu prísnosti pravidiel zavedených 16.3.2020.

Záujemci o služby NCDCP majú aktuálne tieto možnosti:

  • osobná návšteva vo vyhradených priestoroch v sídle NCDCP na Trnavskej ceste 100 v Bratislave v termíne a čase vopred dohodnutom telefonicky so zamestnancami recepcie NCDCP na čísle 02/48215 501 alebo Oddelením emisií a informačných povinností na číslach 02/48215 543, 02/48215 555 alebo 02/48215 522, za predpokladu dodržania príslušných hygienických pravidiel. Pracovníkov oddelenia možno kontaktovať aj prostredníctvom emailovej adresy zoznamakcionarov@ncdcp.sk;
  • doručenie príkazov, zmlúv a ostatných dokumentov v písomnej forme - prostredníctvom poštového úradu alebo osobné doručenie do osobitnej schránky NCDCP, umiestnenej na prízemí pri recepcii administratívnej budovy Omnipolis na Trnavskej ceste 100 v Bratislave, pričom podpisy osôb oprávnených konať za spoločnosť na týchto dokumentoch musia byť overené notárom alebo na matričnom úrade;
  • elektronická komunikácia použitím dokumentov (zmluvy, formuláre a pod.) podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a dokumentov vytvorených zaručenou konverziou z listinnej do elektronickej podoby (túto službu poskytujú napr. notári a advokáti).

V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov a nejasností, týkajúcich sa aj ostatných agend NCDCP, sú k dispozícii aj elektronické webové aplikácie Kontaktný formulár a HelpDesk formulár, prípadne emailová adresa info@ncdcp.sk.