Novým účastníkom NCDCP je ARDAL

(Vytvorené: 22.05.2018 15:05, Zdroj: NCDCP)

Novým účastníkom Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., sa stala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), keď dňa 22.5.2018 deň nadobudli účinnosť príslušné zmluvné dokumenty uzatvorené medzi týmito inštitúciami.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity bola zriadená podľa zákona o štátnej pokladnici ako rozpočtová organizácia, ktorá je orgánom štátnej správy a zároveň obchodníkom s cennými papiermi v zmysle zákona o cenných papieroch. Jej hlavnou úlohou v rámci systému štátnej pokladnice je zabezpečovanie činností súvisiacich s riadením štátneho dlhu, likvidity štátu, celého systému štátnej pokladnice a finančných rizík, a vykonávanie operácií na finančnom trhu. V rámci svojho poslania má dôležité miesto spolupráca s centrálnym depozitárom ako subjektom infraštruktúry kapitálového trhu, osobitne pri vydávaní štátnych cenných papierov a vyrovnaní transakcií s cennými papiermi.

Uzatvoreniu zmluvného vzťahu predchádzalo schválenie žiadosti ARDAL o prístup k službám centrálneho depozitára Predstavenstvom NCDCP dňa 16.4.2018 na základe preukázaného splnenia príslušných kritérií, pričom vzájomnú interaktivitu si oba subjekty preverili už skôr počas testovania prepojenia svojich informačných systémov. Získanie Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity pre spoluprácu považujeme za významný krok pri upevňovaní postavenia NCDCP na kapitálovom trhu a jasný signál nielen pre tuzemských trhových hráčov.

Aktualizovaný prehľad účastníkov NCDCP nájdete publikovaný vo webovej sekcii O nás/Členský princíp.