Nový vykonávací predpis

(Vytvorené: 01.07.2020 14:00, Zdroj: NCDCP)

Predstavenstvo NCDCP schválilo nové znenie Vykonávacieho predpisu č. 2 k Prevádzkovému poriadku. Novela nadobudne účinnosť 15. júla 2020.

Zmena Vykonávacieho predpisu č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP - Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi – súvisí s možnosťou využívania tzv. Garančného fondu Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s. v Hlavnom informačnom systému NCDCP.

Schváleniu novej verzie vykonávacieho predpisu predchádzalo jeho odsúhlasenie v Poradnom výbore NCDCP. V súlade s platnými pravidlami zverejňujeme schválený dokument s 15-dňovým predstihom pred nadobudnutím jeho účinnosti na webovom sídle NCDCP. Spolu ďalšími súvisiacimi informáciami je k dispozícii vo webovej sekcii Nové predpisy schválené - ešte neúčinné.