Nový Vykonávací predpis č. 2 nadobudol účinnosť

(Vytvorené: 15.07.2020 08:00, Zdroj: NCDCP)

15. júla 2020 nadobudlo účinnosť nové znenie Vykonávacieho poriadku č. 2 k Prevádzkovému poriadku NCDCP.

Od uvedeného dňa sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., jeho účastníci a ostatní klienti riadia znením Vykonávacieho predpisu č. 2 - Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý po predchádzajúcom odsúhlasení poradným výborom schválilo Predstavenstvo NCDCP.

Platné znenie novelizovaného vykonávacieho predpisu je zverejnené vo webovej sekcii Pravidlá a predpisy.