Nový Prevádzkový poriadok!

(Vytvorené: 03.03.2017 13:50, Zdroj: NCDCP)

Na našej webovej stránke nájdete nový Prevádzkový poriadok Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., ktorý zohľadňuje posledné legislatívne zmeny dotýkajúce sa oblasti cenných papierov a kapitálového trhu, a tiež zavedenie novej právnej formy podnikania - jednoduchej spoločnosti na akcie.

Nový Prevádzkový poriadok bol po predchádzajúcom odsúhlasení Poradným výborom NCDCP schválený Predstavenstvom NCDCP s účinnosťou od 3. marca 2017. Je uverejnený vo webovej sekcii Pravidlá a predpisy.