Nový Prevádzkový poriadok už schválený!

(Vytvorené: 16.06.2017 18:00, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., aktualizoval svoj prevádzkový poriadok. Zámerom jeho úpravy bolo zosúladenie s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v platnom znení.

Novelizovaný prevádzkový poriadok bol schválený Predstavenstvom NCDCP a svoju účinnosť nadobudne 3. júla 2017. Nové znenie Prevádzkového poriadku NCDCP nájdete už teraz tu.

V prípade otázok týkajúcich sa nového prevádzkového poriadku neváhajte využiť naše komunikačné kanály - Kontaktný formulár alebo emailovú schránku info@ncdcp.sk. Pre našich partnerov disponujúcich prístupom do klientskej zóny Môj Depozitár je tu aj možnosť využitia aplikácie HelpDesk (po prihlásení a zadaní hesla oprávneným užívateľom).