Nový prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy

(Vytvorené: 28.03.2018 09:05, Zdroj: NCDCP)

Dňa 28. marca 2018 nadobudli účinnosť zásadné procesné dokumenty NCDCP: nové verzie Prevádzkového poriadku a Vykonávacieho predpisu č. 2 a súčasne tri nové vykonávacie predpisy týkajúce sa oblastí odsúhlasovania údajov na účtoch, postupu v prípade zlyhania účastníkov a kľúčových účastníkov.

Hlavnými dôvodmi pre úpravu existujúcich a vydanie nových metodických dokumentov je zabezpečenie kompatibility prevádzkových poriadkov slovenských centrálnych depozitárov, ako predpokladu ich prepojenia, a detailnejšie zapracovanie vybraných požiadaviek európskej legislatívy do príslušných vykonávacích predpisov.

Kompletnú sadu platných dokumentov publikujeme vo webovej sekcii  Pravidlá a predpisy.