Nový prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy

(Vytvorené: 21.02.2019 13:35, Zdroj: NCDCP)

Predstavenstvo NCDCP schválilo nové znenia Prevádzkového poriadku a dvoch vykonávacích predpisov. Nové verzie týchto dokumentov budú účinné od 6. marca 2019.

Okrem Prevádzkového poriadku boli predmetom úpravy aj Vykonávací predpis č. 2 (Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi) a Vykonávací predpis č. 6 (Postupy účastníkov NCDCP a iných trhových infraštruktúr v prípade prevádzkového zlyhania).

V súlade s platnými pravidlami zverejňujeme schválené dokumenty s 15-dňovým predstihom pred nadobudnutím ich účinnosti na webovom sídle NCDCP. Spolu ďalšími súvisiacimi informáciami sú k dispozícii vo webovej sekcii Nový prevádzkový poriadok a vykonávacie predpisy.