Nový prevádzkový poriadok a cenník

(Vytvorené: 03.09.2020 07:05, Zdroj: NCDCP)

3. septembra 2020 nadobudli účinnosť nové znenia Prevádzkového poriadku NCDCP a Cenníka NCDCP.

Dôvodom úprav prevádzkového poriadku a cenníka je implementácia pravidiel Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828 zo 17. mája 2017, označovanej ako „SRD II“ (Shareholder Rights Directive II), ktorou sa mení Smernica 2007/36/ES o výkone určitých práv akcionárov spoločností registrovaných na regulovanom trhu. Uvedená legislatíva stanovuje požiadavky týkajúce sa identifikácie akcionárov a výkonu určitých práv akcionárov spojených s akciami s hlasovacím právom vo vzťahu k valným zhromaždeniam emitentov, ktorí majú sídlo v členskom štáte, a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v rámci členského štátu.

Podrobnejšia úprava SRD II je obsiahnutá v nariadení (EÚ) 2018/1212 [Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) z 3. septembra 2018, ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na vykonávanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/36/ES, pokiaľ ide o identifikáciu akcionárov, prenos informácií a zjednodušenie výkonu práv akcionárov].

Platné znenie Prevádzkového poriadku NCDCP (verzia 8) nájdete vo webovej sekcii Pravidlá a predpisy, nový cenník je publikovaný v sekcii Cenník NCDCP.