Nový prevádzkový poriadok

(Vytvorené: 06.03.2019 11:50, Zdroj: NCDCP)

Dňa 6. marca 2019 nadobudli účinnosť nové znenia Prevádzkového poriadku NCDCP a dvoch vykonávacích predpisov.

Od uvedeného dňa sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., jeho účastníci a ostatní klienti riadia Prevádzkovým poriadkom, verziou 7. Spolu s ním sa účinnými stali aj nové znenia Vykonávacieho predpisu č. 2 - Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, a Vykonávacieho predpisu č. 6 - Postupy účastníkov NCDCP a iných trhových infraštruktúr v prípade prevádzkového zlyhania.

Platné znenia prevádzkového poriadku a všetkých vykonávacích predpisov sú zverejnené vo webovej sekcii Pravidlá a predpisy.