Nový cenník

(Vytvorené: 17.12.2019 16:05, Zdroj: NCDCP)

1. januára 2020 nadobúda účinnosť nový Cenník Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s.

Znenie nového cenníka služieb schválilo Predstavenstvo NCDCP dňa 17.12.2019 po jeho predchádzajúcom odsúhlasení Poradným výborom depozitára. Nové znenie Cenníka NCDCP je publikované v sekcii Cenník NCDCP