Nové znenie Prevádzkového poriadku

(Vytvorené: 16.10.2017 16:45, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., zverejnil nové znenie Prevádzkového poriadku, ktoré nadobudne účinnosť 30. októbra 2017. Zmeny v tomto zásadnom dokumente vyplynuli z nových podmienok, v ktorých náš centrálny depozitár začne pôsobiť po migrácii do systému T2S.

Okrem prevádzkového poriadku sa potrebné úpravy dotkli aj dvoch jeho vykonávacích predpisov - Vykonávacieho predpisu č. 2 -  Postup Depozitára a účastníkov systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi - a Vykonávacieho predpisu  č. 3 k - Technická špecifikácia Hlavného informačného systému NCDCP, 1. časť: Popis U2A rozhrania.

Všetky tri uvedené dokumenty nadobudnú účinnosť v predposledný októbrový deň, no v súlade s platnými pravidlami ich zverejňujeme v 15-dňovom predstihu pred nadobudnutím ich účinnosti. Odteraz ich nájdete zverejnené v sekcii Pravidlá a predpisy.