Nové všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť!

(Vytvorené: 11.05.2017 10:50, Zdroj: NCDCP)

Upozorňujeme, že od 10. mája 2017 nadobudli účinnosť nové Všeobecné obchodné podmienky Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) k Zmluve o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno (VOP).

Upravené VOP, ktoré boli schválené Predstavenstvom NCDCP dňa 2.3.2017, boli k dispozícii na webovom sídle depozitára v stanovenom časovom predstihu pred nadobudnutím účinnosti.

Nové všeobecné obchodné podmienky nájdete v sekcii Nové emisie alebo priamo tu.