Nová Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP

(Vytvorené: 27.04.2018 12:35, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na platnú legislatívu EÚ, najmä NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 909/2014, a v súlade s Obchodným zákonníkom, Prevádzkovým poriadkom NCDCP a príslušnými vykonávacími predpismi k Prevádzkovému poriadku NCDCP sme upravili vzorovú Zmluvu o prístupe účastníka k službám NCDCP.

Súčasne so schválením nového vzoru zmluvy Predstavenstvo NCDCP rozhodlo s účinnosťou od 27. apríla 2018 o zrušení Všeobecných obchodných podmienok v pôvodnom znení, viažucich sa k doteraz používanej vzorovej zmluve, nakoľko sú tieto súčasťou Prevádzkového poriadku NCDCP, o ktorý sa nová zmluva opiera. Veríme, že aj táto zmena prispeje k zníženiu administratívnej náročnosti procesu sprístupnenia služieb novým účastníkom.

Nová vzorová Zmluva o prístupe účastníka k službám NCDCP je publikovaná vo webovej sekcii Formuláre a zmluvy | Účastník.