NCDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa CSDR

(Vytvorené: 01.08.2018 10:15, Zdroj: NCDCP)

Národná banka Slovenska, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2014 (ďalej len „Nariadenie č. 909/2014“ alebo „CSDR“) a zákonom o cenných papieroch, udelila Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, a. s., povolenie na činnosť centrálneho depozitára. Povolenie nadobudlo účinnosť 31. júla 2018.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) bude odteraz podliehať regulácii podľa Nariadenia č. 909/2014, známeho aj pod skratkou „CSDR“. NCDCP je tak aktuálne v poradí štvrtým centrálnym depozitárom cenných papierov v Európskej únii, ktorý úspešne prešiel procesom prelicencovania podľa európskej legislatívy (po lotyšskom Nasdaq CSD SE, dánskom VP Securities A/S a portugalskom Interbolsa, SGSCSLVM, S.A.), čo možno považovať za úspech aj z pohľadu, že NCDCP patrí k najmladším centrálnym depozitárom v Európe.

NCDCP podal žiadosť o udelenie povolenia na činnosť centrálneho depozitára podľa CSDR Národnej banke Slovenska (NBS) 19. júna 2017 spolu s príslušnou dokumentáciou obsahujúcou komplexný opis interných systémov a procesov, nastavených tak, aby poskytovali úroveň funkcionality, spoľahlivosti a bezpečnosti v súlade s náročnými požiadavkami kladenými na centrálne depozitáre v rámci EÚ. Proces hodnotenia plnenia kritérií v zmysle Nariadenia č. 909/2014 a schvaľovania samotnej žiadosti NCDCP prebiehal v úzkej a konštruktívnej spolupráci s Národnou bankou Slovenska ako zástupcom Eurosystému i Európskou centrálnou bankou.

Význam implementácie CSDR spočíva o. i. aj v tom, že vytvára rovnaké podmienky pre fungovanie a reguláciu európskych centrálnych depozitárov cenných papierov ako priameho dôsledku uplatňovania harmonizačných opatrení v oblasti kapitálových trhov. Okrem tejto harmonizácie je cieľom CSDR aj zlepšenie podmienok vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Účastníkom trhu tak prinesie širšie možnosti napríklad pri realizovaní cezhraničných emisií cenných papierov a vyrovnaní operácií, keďže centrálne depozitáre budú súťažiť za rovnakých podmienok.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. považuje udelenie povolenia na činnosť v súlade s Nariadením č. 909/2014 aj za výbornú príležitosť pre ďalší rozvoj v poskytovaní služieb a zvyšovania ich kvality na základe vytvorenia cezhraničnej konkurencie, ktorá by v konečnom dôsledku mala byť prínosom pre účastníkov, emitentov, majiteľov účtov a ostatných súčasných i budúcich obchodných partnerov NCDCP.

Zoznam služieb, na ktoré NCDCP získal povolenie, je zverejnený na webovom sídle NCDCP i webovom sídle NBS.