NCDCP úspešne prešiel na jednotnú európsku platformu T2S

(Vytvorené: 30.10.2017 09:45, Zdroj: NCDCP)

V piatok 27. októbra 2017 Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), úspešne prešiel na jednotnú platformu Európskej centrálnej banky TARGET2-Securities (T2S). 30. október, ktorý je prvým obchodným dňom v nových podmienkach po integrácii, sa rozbehol hladko a bez problémov. Pre klientov NCDCP súčasne začali platiť novelizované verzie prevádzkového poriadku a cenníka služieb.

Úspešná migrácia pre NCDCP znamená vstupenku do klubu dvadsiatich európskych centrálnych depozitárov, ktoré majú v rámci jednotnej technickej platformy možnosť vykonávať cezhraničné vyrovnanie obchodov s cennými papiermi na rovnakej úrovni a za rovnakých cenových podmienok ako domáce vyrovnanie, s cieľom maximalizovať bezpečnosť a výkonnosť celého procesu vyrovnania. S aktuálnym priemerným počtom 550 000 transakcií za obchodný deň je T2S jedným z najväčších systémov vyrovnania operácií na svete.

Európska centrálna banka (ECB) spustila projekt prípravy prechodu do T2S v roku 2008, pričom platforma začala naostro fungovať v júni 2015, odkedy sa k nej až do jesene t. r. postupne podľa schváleného harmonogramu pripojili ďalšie národné centrálne depozitáre. V tomto kontexte je zvládnutie migrácie zo strany NCDCP výnimočné, keď celý proces prípravy, ktorý si v prípade skúsených centrálnych depozitárov štandardne vyžiadal niekoľko rokov, náš centrálny depozitár úspešne zrealizoval za obdobie 1,5 roka od pristúpenia k Rámcovej dohode T2S v máji 2016.

„Už prijatie NCDCP ako nového subjektu infraštruktúry kapitálového trhu do rozbehnutého projektu T2S bolo pre nás úspechom a vyjadrením silnej dôvery zo strany ECB, ktorú si veľmi vážime.“, povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NCDCP Ing. Ľubor Jenis. „Verím, že sme jej dôveru nesklamali a úspešným prechodom na platformu T2S sme v tejto náročnej skúške obstáli ako rovnocenný partner aj v porovnaní so zavedenými európskymi centrálnymi depozitármi. Hlavnú zásluhu na tomto historickom úspechu majú členovia nášho projektového tímu, ktorých úsilie bolo náročnejšie o to viac, že sa súbežne podieľali na realizácii ďalších projektov dôležitých pre budúce fungovanie NCDCP. Veľké ďakujem patrí aj naším partnerom z ECB a spolupracujúcim európskym depozitárom za ich cenné rady a odbornú pomoc, našim súčasným i budúcim klientom za spoluprácu pri testovaní, a, v neposlednom rade, i našim technologickým zmluvným partnerom, vrátane nášho akcionára, zabezpečujúcim významnú časť našej systémovej a infraštruktúrnej podpory. Aj vďaka všetkým, ktorých som spomenul, môže byť vládna Koncepcia rozvoja kapitálového trhu úspešne naplnená.“

NCDCP T2S tím

Projektový tím NCDCP pre T2S. Horný rad zľava: Mário Káčer, Roman Futo, Martin Voško (projektový manažér) a Ivan Salíni. Dolný rad zľava: Ivan Straka, Zuzana Libičová, Linda Hujbertová a Ivan Ďuriš. (Zdroj: NCDCP)

Fungovanie NCDCP v nových podmienkach v rámci systému T2S umožní účastníkom, klientom i emitentom využívať dodatočné benefity z ponuky jeho služieb založené na vyššej efektívnosti ich poskytovania, lepšej likvidity a riadenia zábezpeky pri úverových operáciách Eurosystému. Integrácia v oblasti infraštruktúry slovenského kapitálového trhu tak prináša vyšší stupeň jeho harmonizácie s európskymi partnermi aj do oblasti obchodovania s cennými papiermi.

Stránkové hodiny NCDCP sa po prechode na platformu T2S nemenia.