NCDCP súčasťou výročnej správy AGC

(Vytvorené: 08.04.2019 16:55, Zdroj: NCDCP)

V nadväznosti na minuloročnú participáciu NCDCP na medzinárodnom projekte výročného zberu údajov o depozitároch organizovanom Asociáciou globálnych správcov aktív (AGC) sa o našom depozitári zmieňuje aj jej Správa pre klientov a zúčastnené depozitáre za rok 2018.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., sa do projektu zapojil už po tretí raz ako jeden zo 127 inštitúcií infraštruktúrnej podpory trhu z viac ako 100 krajín celého sveta. V súlade s uplatňovaním princípu transparentnosti výstup v podobe odpovedí na otázky komplexného dotazníka NCDCP zverejnil na svojom webom sídle v sekcii Hodnotiace správy.