NCDCP je prepojený s burzovým systémom

(Vytvorené: 11.11.2016 14:05, Zdroj: NCDCP)

Národná banka Slovenska vo svojom rozhodnutí z 10.11.2016 po vykonanom preverení plnoautomatického prepojenia informačných systémov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) a Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) a vyhodnotení dokladov a informácií predložených NCDCP konštatovala, že "NCDCP je oprávnený vykonávať činnosť zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému".

Prevereniu Národnej banky Slovenska (NBS) predchádzalo uzavretie zmluvy o podávaní príkazov medzi NCDCP a Burzou cenných papierov v Bratislave, a.s. v apríli 2016 a prispôsobenie burzového informačného systému novým podmienkam trhu vyplývajúcim zo vzniku nového centrálneho depozitára. Po jeho otestovaní, na ktorom s BCPB participovali NCDCP, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., a členovia BCPB, a po vzájomne koordinovanej úprave prevádzkových poriadkov oboch centrálnych depozitárov a Burzových pravidiel BCPB, je NCDCP pripravený spracovávať  príkazy zaslané zo strany BCPB. 

Systémové prepojenie subjektov infraštruktúry slovenského kapitálového trhu spolu s otvorením držiteľského účtu NCDCP v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s., dňa 6. októbra 2016, vytvorili predpoklady pre posilnenie pozície NCDCP ako investorského depozitára, a pre NCDCP znamenajú aj možnosť zabezpečovať zúčtovanie a vyrovnanie operácií s cennými papiermi zrealizovaných prostredníctvom BCPB v súlade s rozhodnutím NBS o udelení povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára.