Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. vstupuje na trh!

(Vytvorené: 09.05.2016 14:00, Zdroj: NCDCP)

Národná banka Slovenska po svojej previerke potvrdila pripravenosť Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) na výkon povolených činností.

Národná banka Slovenska po svojej previerke potvrdila pripravenosť Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) na výkon povolených činností*)NCDCP ako nový subjekt infraštruktúry kapitálového trhu v Slovenskej republike po tomto potvrdení rozbieha svoju riadnu činnosť a akceleruje akvizičné aktivity. 

NCDCP otestoval funkčnosť svojich systémov v spolupráci s trhovými subjektmi a zároveň im v rámci predakvizičných aktivít predstavil schválený Prevádzkový poriadok, ako aj svoju produktovú a cenovú stratégiu (viac informácií o produktoch a cenách služieb už čoskoro na našich webových stránkach).

____________

*) Plnoautomatické spracovanie burzových operácií je podmienené úpravou systému, ktorý využíva Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB). NCDCP uzatvoril s BCPB zmluvu o pripojení / zadávaní príkazov v plnoautomatickom režime. Na úprave systému našej zmluvnej protistrany sa už dva mesiace pracuje a po potrebnom testovaní sa predpokladá spustenie predmetného pripojenia v septembri t. r..