Dôležité upozornenie pre klientov

(Vytvorené: 16.03.2020 18:40, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. v súvislosti s aktuálnou mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 prijal nasledovné opatrenia, ktoré sú obsahom nasledujúceho oznámenia:

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) oznamuje svojim účastníkom, emitentom, majiteľom účtov, ostatným klientom a partnerom, že v súlade s Uznesením Vlády SR č. 113 k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku zo dňa 15.3.2020 a Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia  č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020 s účinnosťou od 16.3.2020 uzatvára pre verejnosť svoje prevádzkové pracoviská a podateľňu v sídle spoločnosti na 7. poschodí administratívnej budovy Omnipolis na Trnavskej ceste 100 v Bratislave.

 NCDCP týmto zároveň oznamuje, že záujemci o jeho služby majú možnosť využiť:

  1. doručenie dokumentov, príkazov, zmlúv v písomnej forme (prostredníctvom poštového úradu alebo osobné doručenie do osobitnej schránky NCDCP), pričom podpisy osôb oprávnených konať za spoločnosť na týchto dokumentoch musia byť overené notárom alebo na matričnom úrade alebo
  2. elektronickú komunikáciu prostredníctvom dokumentov (zmluvy, formuláre a pod.) podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a dokumentov vytvorených zaručenou konverziou z listinnej do elektronickej podoby (službu poskytujú napr. notári a advokáti).

Postup v obidvoch prípadoch je potrebné vopred dohodnúť a konzultovať s Oddelením emisií a informačných povinností telefonicky na číslach 02/48215 543, 02/48215 555 alebo 02/48215 522. Pracovníkov oddelenia je možné kontaktovať aj prostredníctvom emailovej adresy zoznamakcionarov@ncdcp.sk. 

Pre doručenie dokumentov v písomnej forme (poštový úrad, osobné doručenie) je určená osobitná schránka umiestnená na prízemí pri recepcii administratívnej budovy Omnipolis na Trnavskej ceste 100 v Bratislave.

V prípade akýchkoľvek ďalších dotazov a nejasností, týkajúcich sa ostatných agiend NCDCP, sú k dispozícii aj elektronické webové aplikácie Kontaktný formulár a HelpDesk formulár, telefónna infolinka 02/48215 501 a emailová adresa info@ncdcp.sk