Bratislavská burza je novým účastníkom NCDCP

(Vytvorené: 20.07.2018 11:25, Zdroj: NCDCP)

Uzatvorením zmluvy o prístupe inej trhovej infraštruktúry k službám depozitára dňa 11. júla 2018 sa novým účastníkom Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. stala Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB).

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. ako jediný organizátor regulovaného trhu s cennými papiermi v Slovenskej republike bola založená ešte v roku 1991 a prvé obchody sa na jej parkete uskutočnili v apríli 1993. V zmysle Burzových pravidiel BCPB, je možné obchodovať s cennými papiermi na trhu kótovaných cenných papierov a na voľnom trhu burzy.

BCPB je akciová spoločnosť, ktorej činnosť sa riadi najmä zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov, ostatnými právnymi predpismi a Burzovými pravidlami BCPB. Význam spolupráce centrálneho depozitára s BCPB vyplýva zo zákona o cenných papieroch, v zmysle ktorého NCDCP zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov s finančnými nástrojmi a zúčtovanie a vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi na žiadosť klienta alebo organizátora mnohostranného obchodného systému.

Uzatvoreniu zmluvného vzťahu predchádzalo schválenie žiadosti BCPB o prístup k službám NCDCP Predstavenstvom NCDCP dňa 15.5.2018 na základe preukázaného splnenia príslušných kritérií.

Aktualizovaný prehľad účastníkov NCDCP nájdete publikovaný vo webovej sekcii O nás/Členský princíp.