Základné údaje

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) ako právnická osoba bol založený v máji 2014 a formálne vznikol zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 1.11.2014 v súlade s Koncepciou rozvoja kapitálového trhu vypracovanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a schválenou uznesením vlády SR dňa 23. apríla 2014, a na základe rozhodnutia o povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára udeleného Národnou bankou Slovenska dňa 29. októbra 2014. Zakladateľom a jediným akcionárom NCDCP je Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s..

Prioritnými strategickými cieľmi rozvoja kapitálového trhu v Slovenskej republike v zmysle zámerov koncepcie je dosiahnutie úrovne kapitalizácie likvidity porovnateľnej s trhmi krajín V4 a kvality infraštruktúrnej podpory a služieb dosahovanej vo vyspelých trhových ekonomikách. Vznik nového centrálneho depozitára bol naplnením jedného z opatrení uvedeného vládneho uznesenia.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je súkromnou akciovou spoločnosťou fungujúcou v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, pokiaľ zákon o cenných papieroch neustanovuje inak.