Základné údaje

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) ako právnická osoba bol založený v máji 2014 a formálne vznikol zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky dňa 1.11.2014 v súlade s Koncepciou rozvoja kapitálového trhu vypracovanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a schválenou uznesením vlády SR dňa 23. apríla 2014, a na základe rozhodnutia o povolení na vznik a činnosť centrálneho depozitára udeleného Národnou bankou Slovenska dňa 29. októbra 2014. Zakladateľom a jediným akcionárom NCDCP je Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s..

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je súkromnou akciovou spoločnosťou fungujúcou v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, pokiaľ zákon o cenných papieroch neustanovuje inak.

Základné imanie NCDCP predstavuje 8 400 000 EUR a je v súlade so Stanovami NCDCP rozdelené na 84 kusov kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe, z ktorých každá má menovitú hodnotu 100 000 EUR.

októbri 2016 sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., stal súčasťou zoznamu členských krajín Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy ESMA, ktorý plní funkcie finančnej regulačnej agentúry Európskej únie. 

Od začiatku roka 2017 Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., ako jediný centrálny depozitár v Slovenskej republike, poskytuje služby spojené s registráciou emisií akcií tzv. jednoduchých spoločností na akcie (JSA) a k nim sa viažucich osobitných práv akcionárov. JSA je osobitnou právnou formou podnikania v Slovenskej republike, zámerom zavedenia ktorej bola podpora start-upov.

Systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi prevádzkovaný NCDCP je po splnení príslušných kritérií od septembra 2017 na základe rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) oficiálne považovaný za „spôsobilý a oprávnený na používanie v úverových operáciách Eurosystému“ (angl. eligible securities settlement system).

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., sa po úspešnej migrácii uskutočnenej 27. októbra 2017 po (aj v podmienkach EÚ) rekordne krátkom 1,5-ročnom prípravnom období stal súčasťou jednotnej technickej platformy Európskej centrálnej banky TARGET2-Securities (T2S). Úspešná migrácia pre NCDCP znamená byť súčasťou spoločenstva vyše dvadsiatich európskych centrálnych depozitárov, ktoré majú v rámci systému T2S možnosť vykonávať cezhraničné vyrovnanie obchodov s cennými papiermi na rovnakej úrovni a za rovnakých cenových podmienok ako domáce vyrovnanie, pri maximalizácii bezpečnosti a výkonnosti celého procesu vyrovnania. 

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa čl. 10 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a nariadenia (EÚ) č. 236/2014 (Nariadenie 909/2014) v spojení s § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelila s účinnosťou od 31. júla 2018 podľa čl. 16 ods. 1 a čl. 17 ods. 8 Nariadenia 909/2014 v spojení s § 99 ods. 3 zákona o cenných papieroch povolenie na činnosť centrálneho depozitára spoločnosti Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 47 255 889, na základe žiadosti spoločnosti Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. zo dňa 19.6.2017, podľa čl. 17 ods. 1 Nariadenia 909/2014.