Základné údaje

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (ďalej aj „NCDCP“) ako právnická osoba bol založený v máji 2014 a vznikol zápisom do Obchodného registra Slovenskej republiky 1. novembra 2014 v súlade s Koncepciou rozvoja kapitálového trhu vypracovanou Ministerstvom financií Slovenskej republiky, a schválenou uznesením vlády SR dňa 23. apríla 2014, a na základe licencie pridelenej Národnou bankou Slovenska 29. októbra 2014.

Prioritnými cieľmi rozvoja kapitálového trhu v SR je dosiahnutie úrovne kapitalizácie likvidity porovnateľnej s trhmi krajín V4 a kvality infraštruktúrnej podpory a služieb dosahovanej vo vyspelých trhových ekonomikách. Vznik NCDCP má byť jedným z kľúčových predpokladov pre ich naplnenie.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je súkromnou akciovou spoločnosťou fungujúcou v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, pokiaľ zákon o cenných papieroch neustanovuje inak. Zakladateľom a jediným akcionárom NCDCP je Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s..

Sídlo spoločnosti

Trnavská cesta 100
Bratislava – mestská časť Ružinov
PSČ 821 01

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo 6044/B, IČO: 47255889, DIČ: 2024154308

Kontakt

Tel: +421 2 482 15 500, +421 2 482 15 501
Fax: +421 2 482 15 551
Skype: ncdcpas

E-mail: info@ncdcp.sk
Voľné pracovné pozície
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu „Junior manažér systémovej podpory“