Association of Global Custodians

Asociácia globálnych správcov aktív - Association of Global Custodians (AGC) - je rešpektované neformálne zoskupenie dvanástich medzinárodných správcovských bánk, ktoré už od roku 2000 pravidelne v ročnej frekvencii vykonáva zber relevantných informácií o centrálnych depozitároch cenných papierov. Tieto informácie sú východiskom pre analýzu rizikovosti a posúdenie spôsobilosti lokálnych centrálnych depozitárov, na základe ktorých sa členovia AGC a ich klienti rozhodujú o partnerstve a spolupráci s príslušným depozitárom.

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), sa v roku 2016 do projektu zberu informácií zapojil prvý raz. Depozitár sa súčasne prihlásil k princípu transparentnosti, keď sa rozhodol zverejňovať kompletne spracované dotazníky na svojom webovom sídle.