Európska legislatíva v centre našej pozornosti

(Vytvorené: 05.05.2015 10:00, Zdroj: NCDCP)

V pondelok 4. mája 2015 sa pracovníci Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. zúčastnili odbornej prezentácie, ktorej obsahom bol výklad Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 909/2014 z 23.7.2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012.

Prednáška sa konala na pôde Inštitútu bankového vzdelávania NBS v Bratislave a lektorom bol RNDr. Ľubor Malina, jeden z najskúsenejších odborníkov v oblasti finančného trhu a európskej legislatívy. Prezentácia i následná diskusia sú pre tím NCDCP významným prínosom osobitne teraz pri rozbiehaní jeho reálnej činnosti a nastavení pravidiel fungovania. Teší nás, že do budúcnosti predpokladáme ďalšie vzdelávacie podujatia smerované k detailnejšiemu porozumeniu európskych pravidiel v predmetnej oblasti za účelom zvýšenia úrovne znalostí členov tímu NCDCP, ktorá je nevyhnutným predpokladom kvality poskytovaných služieb a úspešného riešenia konkrétnych situácií s nimi spojených.

Fotogaléria

(foto: Ivan Straka, NCDCP)