Prípravy NCDCP na prelicencovanie v plnom prúde

(Vytvorené: 25.04.2017 10:30, Zdroj: NCDCP)

S cieľom zosúladenia svojej činnosti s právnou úpravou obsiahnutou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 v platnom znení (ďalej len „nariadenie č. 909/2014“), nadväzujúcich regulačných technických noriem (RTS) a ďalších nariadení Európskej komisie sa Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP), pripravuje na podanie žiadosti o prelicencovanie Národnej banke Slovenska, a tým preukázanie skutočnosti, že spĺňa všetky požiadavky európskej legislatívy na riadenie a prevádzku centrálneho depozitára.

Nariadenie č. 909/2014 ustanovuje právny režim fungovania centrálnych depozitárov v Európskej únii a upravuje viaceré aspekty ich činnosti, ktoré boli doposiaľ podrobne upravené na vnútroštátnej úrovni. V záujme zabezpečenia súladu príslušnej slovenskej legislatívy s nariadením č. 909/2014, ktoré je záväzné v celom rozsahu, a v členských štátoch EÚ priamo uplatniteľné, došlo k novelizácii zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Nariadenie č. 909/2014 v tejto súvislosti (v článku 69 ods. 2) požaduje prelicencovanie súčasných centrálnych depozitárov (t. j. získanie povolenia na činnosť centrálnych depozitárov podľa nariadenia od príslušného orgánu členského štátu EÚ), resp. v relevantných prípadoch ukladá centrálnym depozitárom povinnosť získať aj iné povolenia, ktoré upravuje, a to postupom a za podmienok ustanovených v predmetnom nariadení.

V aktuálne prebiehajúcej vrcholnej fáze príprav na proces prelicencovania NCDCP na základe analýzy existujúceho stavu a komparáciou s nariadením č. 909/2014 zabezpečuje implementáciu relevantných pravidiel jednotlivých oblastí svojej činnosti, predovšetkým v organizačnej a personálnej sfére, v oblasti pripravenosti informačných a bezpečnostných systémov i oblasti poskytovania služieb, čo v praxi znamená prispôsobovanie existujúcich procesov a internej metodickej základne požiadavkám nariadenia. Pre účely zabezpečenia efektívnej implementácie nariadenia č. 909/2014 a súvisiacich RTS bol vytvorený interný projektový tím NCDCP.

Zo strany komerčných bánk i obchodníkov s cennými papiermi, ako aj zahraničných partnerských subjektov poskytujúcich služby infraštruktúry finančného trhu je o proces prípravy NCDCP o získanie povolenia Národnej banky vážny záujem. Teší nás preto, že na základe s nimi zdieľaných informácií o stave tohto projektu v našom depozitári dostávame od nich pozitívnu spätnú väzbu, čo je predpokladom kvalitných obchodných kontaktov v budúcnosti.