Operácie na Burze cenných papierov v Bratislave

(Vytvorené: 30.05.2017 10:30, Zdroj: NCDCP)

Prispôsobením svojho informačného systému podmienkam existencie dvoch centrálnych depozitárov zo strany Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) a zosúladením prevádzkových poriadkov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., a Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., s Burzovými pravidlami BCPB, boli vytvorené technické predpoklady pre výkon spracovania burzových transakcií zo strany NCDCP. Formálne predpoklady oprávňujúce NCDCP vykonávať činnosti zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi boli naplnené vydaním pozitívneho stanoviska Národnej banky Slovenska z 10. novembra 2016.

Aktuálne je v NCDCP zaregistrovaná jedna emisia cenných papierov obchodovateľná na Burze cenných papierov Bratislava, a.s., emitenta Across Funding, a.s. (ISIN SK4120012147). Ide o emisiu dlhopisov, s ktorou je možné obchodovať na regulovanom voľnom trhu bratislavskej burzy. Prvý burzový obchod s finančným vyrovnaním bol úspešne zrealizovaný dňa 30. mája 2017.