Majetkový účet Ministerstva financií už zriadený

(Vytvorené: 27.04.2017 10:30, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., v súlade s podmienkami uzavretej zmluvy o budúcej zmluve uplatnil opciu na zriadenie a vedenie majetkového účtu cenných papierov pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Majetkový účet cenných papierov pre ministerstvo financií  bol zriadený 28. marca 2017.

Ďalším krokom je presun emisií cenných papierov, ktoré sú v portfóliu ministerstva, na účet v NCDCP. Tento proces bude realizovaný postupne, v súlade s legislatívnou zmenou účinnou od 1. júla 2017.