04/2017

 • Operácie na Burze cenných papierov v Bratislave

  (Vytvorené: 30.05.2017 10:30, Zdroj: NCDCP)

  Prispôsobením svojho informačného systému podmienkam existencie dvoch centrálnych depozitárov zo strany Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB) a zosúladením prevádzkových poriadkov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., a Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., s Burzovými pravidlami BCPB, boli vytvorené technické predpoklady pre výkon spracovania burzových transakcií zo strany NCDCP. Formálne predpoklady oprávňujúce NCDCP vykonávať činnosti zúčtovania a vyrovnania burzových obchodov s finančnými nástrojmi boli naplnené vydaním pozitívneho stanoviska Národnej banky Slovenska z 10. novembra 2016.

 • Ďalší členovia a emisie

  (Vytvorené: 30.05.2017 10:25, Zdroj: NCDCP)

  Výsledkom marketingových a komunikačných aktivít Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP) je ďalšie rozšírenie portfólia jeho členov. K spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., a OTP Banke Slovensko, a.s., pribudol ďalší nebankový subjekt JELLYFISH o.c.p., a.s. (ide o dlhoročného hráča na slovenskom kapitálovom trhu donedávna známeho pod obchodným menom RM – S Market, o.c.p., a.s.) a významná medzinárodná banka Raiffeisen Bank International AG.

 • Projekt jednoduchej spoločnosti na akcie už v praxi

  (Vytvorené: 15.05.2017 15:30, Zdroj: NCDCP)

  Už od začiatku tohto roka je účinný zákon o jednoduchej spoločnosti na akcie (JSA) predstavujúcej flexibilnú právnu formu podnikania, ktorá má predpoklady pri optimálnom nastavení cenových pravidiel stať sa obľúbenou voľbou v prípade start-upov. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., funguje ako prirodzený partner projektov tohto typu, keď bol poverený vedením registrov akcionárov JSA a príslušných osobitných práv viažucich sa k vlastníctvu akcií.

 • K migrácii do T2S o krok bližšie

  (Vytvorené: 15.05.2017 10:30, Zdroj: NCDCP)

  Vo februári t. r. sa uskutočnilo stretnutie pracovnej skupiny manažérov projektu TARGET2-Securities (T2S) z jednotlivých európskych centrálnych depozitárov a centrálnych bánk (T2S Project Managers Group, PMG), ktorého výstupom bolo určenie konkrétneho termínu migrácie NCDCP do systému T2S. Podľa tohto záveru má NCDCP prejsť na platformu T2S počas víkendu 28. – 29. októbra 2017, ktorý nasleduje v rámci stabilizačnej fázy po skončení 5. (finálnej) migračnej vlny tohto projektu.

 • Majetkový účet Ministerstva financií už zriadený

  (Vytvorené: 27.04.2017 10:30, Zdroj: NCDCP)

  Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., v súlade s podmienkami uzavretej zmluvy o budúcej zmluve uplatnil opciu na zriadenie a vedenie majetkového účtu cenných papierov pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky.