Prví členovia a emisie

(Vytvorené: 11.11.2016 15:05, Zdroj: NCDCP)

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) ako nový subjekt infraštruktúrnej podpory slovenského kapitálového trhu v júni t. r. naštartoval svoju riadnu činnosť a súčasne zintenzívnil svoje marketingové a komunikačné aktivity s cieľom získať nových členov, klientov a emitentov cenných papierov.

Výsledkom tohto snaženia bolo, po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska (NBS) uzatvorenie zmluvného vzťahu o členstve v NCDCP s prvými partnermi. Prvým členom a zároveň prvým nebankovým členom NCDCP sa stala spoločnosť Across Wealth Management, o.c.p., a.s., a prvým bankovým členom NCDCP sa stala OTP Banka Slovensko, a.s.. V procese posudzovania NBS je ďalšia žiadosť medzinárodnej banky, s niekoľkými ďalšími bankovými subjektmi a obchodníkmi s cennými papiermi sa na tému ich pripravovaného členstva intenzívne komunikuje.

Obchodné aktivity NCDCP priniesli registrácie štrnástich zoznamov akcionárov vedených pre deviatich emitentov listinných akcií na meno a dve emisie zaknihovaných cenných papierov (stav k 26. októbru), pričom ďalšie zoznamy a emisie sú vo fáze spracovania. Poskytnutím týchto služieb si NCDCP v praxi úspešne verifikoval funkčnosť nastavených metodických postupov a systémovej podpory obchodného procesu. Prehľad všetkých zoznamov akcionárov listinných akcií na meno a emisií zaknihovaných cenných papierov registrovaných v NCDCP v rozsahu informácií, aký povoľuje zákon o cenných papierov, nájdete tu.