NCDCP podporí start-up projekty

(Vytvorené: 11.11.2016 15:05, Zdroj: NCDCP)

V gescii Ministerstva financií Slovenskej republiky boli realizované legislatívne zmeny vedúce k uplatňovaniu špecifických majetkových práv právnických osôb, ktoré by mali významne pomôcť podpore inovatívnych foriem podnikania na Slovensku.

Projekt JSA („jednoduchá spoločnosť na akcie“) vo svojej podstate znamená podporu start–up projektov a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.,  bude pôsobiť ako prirodzený partner gestorov týchto projektov pre oblasť registrácie predmetných majetkových práv.