Ministerstvo financií zmluvným partnerom NCDCP

(Vytvorené: 11.11.2016 15:05, Zdroj: NCDCP)

V súlade so skôr uzavretou zmluvou o budúcej zmluve Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., komunikuje o uplatnení opcie na otvorenie a vedenie majetkového účtu cenných papierov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktoré je domovským rezortom NCDCP na základe v apríli 2014 ním vypracovanej Koncepcie rozvoja kapitálového trhu.

Proces presunu cenných papierov v portfóliu Ministerstva financií Slovenskej republiky z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. v prospech novootvoreného majetkového účtu v NCDCP bude prebiehať riadeným spôsobom a bude zavŕšený pred koncom r. 2016.