Poplatky za registráciu emisie akcií JSA

Registrácia emisie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj „JSA“ alebo spoločnosť“) bude spoplatnená v súlade s aktuálne platným Cenníkom NCDCP, položka 8.2.2.. Od 1.3.2017 nadobudne účinnosť nová verzia Cenníka NCDCP, ktoré detailnejšie popisuje položky súvisiace so službami pre jednoduché spoločnosti na akcie.

V prípade, že objem emisie akcií JSA bude v rozpätí od 1,00 eura do cca 187.510,00 eur, za registráciu emisie bude emitentovi účtovaný minimálny poplatok za registráciu emisie majetkových cenných papierov vo výške 150,00 eur bez DPH. Pripísanie cenných papierov v prospech účtu majiteľa bude spoplatnené vo výške 2,00 eur/účet bez DPH.

V prípade účtov majiteľov, ktoré pre nich budú viesť členovia Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s., bude im poplatok za vedenie účtu cenných papierov účtovaný v zmysle príslušných položiek Cenníka NCDCP platných pre členov NCDCP.

Konkrétnu výšku poplatku možno vypočítať po zadaní príslušných parametrov využitím webovej kalkulačky poplatkov pre majetkové ZCP.