Podmienky registrácie emisie akcií JSA v NCDCP

Predpokladom úspešnej registrácie emisie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej aj „JSA“ alebo spoločnosť“) do evidencie Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a. s. (NCDCP), je splnenie týchto podmienok:

  • emisia akcií JSA  (akcie kmeňové, akcie s osobitnými právami) musí mať pridelený kód ISIN, ktorý prideľuje Národná číslovacia agentúra (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.). Poplatok za pridelenie kódu ISIN bude emitentovi účtovaný v zmysle cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.;

  • akcionári JSA musia mať zriadený účet majiteľa u jedného z členov NCDCP alebo v NCDCP, ak ide o právnické osoby spĺňajúce predpoklady pre zriadenie účtu majiteľa v NCDCP;

  • emitent uzatvoril s NCDCP Zmluvu o vedení evidencie emisie zaknihovaných cenných papierov spolu s dodatkom obsahujúcim údaje o vydávanej emisii akcií JSA,

  • emitent podal príkaz na vydanie akcií JSA, v zmysle ktorého Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., vykoná zápisy v prospech účtov akcionárov.