Zmeny v emisiách v NCDCP

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. (NCDCP) oznamuje, že počas obchodného dňa 27. marca 2019:

  • došlo k zrušeniu nasledovnej v NCDCP registrovanej emisie zaknihovaných cenných papierov: 

IČO

Názov emitenta

Druh CP

ISIN

Objem emisie v EUR

Dátum zrušenia

31318916

OTP Banka Slovensko, a. s.

Dlhopis

SK4120013889

40 000 000

27.03.2019

  •  nedošlo ku vzniku alebo zániku pozastavenia práva nakladať s celou v NCDCP registrovanou emisiou zaknihovaných cenných papierov.