Zmeny v emisiách v NCDCP

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., oznamuje, že od začiatku roka 2019:

  • došlo k zrušeniu nasledovných v NCDCP registrovaných emisií zaknihovaných cenných papierov: 

IČO

Názov emitenta

Druh CP

ISIN

Objem emisie v tis. EUR

Dátum zrušenia

31318916

OTP Banka Slovensko, a. s.

Dlhopis

SK4120013889

40 000,0

27.03.2019

31340822

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Akcia

SK1110004837

365,1

16.05.2019

  • nedošlo ku vzniku alebo zániku pozastavenia práva nakladať s celou v NCDCP registrovanou emisiou zaknihovaných cenných papierov.