Zmeny v emisiách v NCDCP

K predchádzajúcemu obchodnému dňu došlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam emisií alebo k vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou v NCDCP registrovaných zaknihovaných cenných papierov:

  • Nedošlo k zmenám alebo zrušeniu v NCDCP registrovaných emisií zaknihovaných cenných papierov.   
  • Nedošlo ku vzniku alebo zániku pozastavenia práva nakladať s celou v NCDCP registrovanou emisiou zaknihovaných cenných papierov.