Zmeny v emisiách v NCDCP

K obchodnému dňa 13.12.2018 došlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam emisií alebo k vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou v NCDCP registrovaných zaknihovaných cenných papierov:

Názov emitenta

OTP Banka Slovensko, a. s.

Sídlo emitenta

Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Názov CP

Dlhopis OTP Banky Slovensko, a. s. V.

IČO

31 318 916

ISIN

SK4120013160

Forma CP

Na doručiteľa

Druh CP

Dlhopis

Podoba CP

Zaknihovaný

Množstvo CP na účtoch

0,00 EUR

Menovitá hodnota

100 000,00 EUR

Mena

EUR

Verejná obchodovateľnosť

Nie

  

Aktuálne nedošlo k zmenám alebo zrušeniu v NCDCP registrovaných emisií cenných papierov. 

Aktuálne nedošlo ku vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou v NCDCP registrovanou emisiou cenných papierov.