Zmeny v emisiách v NCDCP

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s., oznamuje, že od začiatku roka 2019:

  • došlo k zrušeniu nasledovných v NCDCP registrovaných emisií zaknihovaných cenných papierov: 

IČO

Názov emitenta

Druh CP

ISIN

Objem emisie v tis. EUR

Dátum zrušenia

31318916

OTP Banka Slovensko, a. s.

Dlhopis

SK4120013889

40 000,0

27.03.2019

31340822

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Akcia

SK1110004837

365,1

17.05.2019

35763388

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Investičný certifikát

SK5120000040

5 000,0

26.07.2019

  • nedošlo ku vzniku alebo zániku pozastavenia práva nakladať s celou v NCDCP registrovanou emisiou zaknihovaných cenných papierov.