Zmeny v emisiách v NCDCP

Aktuálne nedošlo k zmenám alebo zrušeniu v NCDCP registrovaných emisií cenných papierov. 

Aktuálne nedošlo ku vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou v NCDCP registrovanou emisiou cenných papierov.